O škole

Rodičovské združenie

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Názov: Rodičovské združenie pri ZSUŠ

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

Členský príspevok v školskom roku 2018/2019:  
 

25 €/ žiak

15 € / žiak – ak sú na škole súrodenci

 7 €/ žiak – ak je žiak poberateľom soc. štipendia

RODIČOVSKÁ RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda:   Bc. M. MÉZEŠOVÁ
  IV. A trieda
Tajomník:  
  Viera ŠTAPINSKÁ   II. A trieda
Hospodár:   Ing. J. HERIBAN   II. B trieda
Predseda revíznej komisie:   Bc. L. VLKOLINSKÁ   IV. A trieda
Člen revíznej komisie:   Mgr. M. SYKOROVÁ   III. B trieda
Predseda výchovnej komisie:   A. ROGUĽA   II. A trieda
Člen výchovnej komisie:   M. KOKINCAK   I.B
Koordinátor RR:   Mgr. art. P. VARCHOĽ    

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť na číslo účtu:  4023824510/7500

 IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510