O škole

História

V roku 1960 vzniklo učilište, ktoré nieslo názov Odborné učilište Okresného stavebného podniku v Prešove so sídlom v Sabinove. Toto učilište zabezpečovalo vyučovanie iba v učebnom odbore murár. V roku 1971 bola odovzdaná pre školu nová budova na Vodárenskej ulici v Prešove. Škola zabezpečovala vyučovanie v rôznych profesiách stavebného zamerania pre malé podniky miestneho hospodárstva vo Východoslovenskom kraji. Postupne škola menila názov až do roku 1993, kedy ministerstvo školstva, pod ktoré škola patrila, osvedčilo a potvrdilo označenie Stredné odborné učilište (SOU).

Od školského roka 1992/93 boli postupne zavádzané do siete našej školy nové odbory umelecko-remeselného zamerania. Ako prví to boli umeleckí rezbári a umeleckí kováči. Postupne každý rok sme otvárali nové odbory. Pribudli umeleckí stolári, umelecké čipkárky a umeleckí keramici. Väčšina absolventov týchto učebných odborov pokračovala v nadstavbovom štúdiu, čím žiaci získavali úplné stredoškolské vzdelanie.

Pre potreby východoslovenských divadiel otvorila naša škola od roku 1998 nové študijné odbory scénických umelecko-remeselných prác so zameraním na parochniarske a maskérske práce, kroje a kostýmy aj maľbu dekorácií a interiérov. Nové krajské mesto Prešov malo snahu o získanie čo najvyššieho kreditu v umeleckom vzdelávaní. Preto sme na škole začali vyučovať žiakov v štvorročných študijných odboroch úžitkového výtvarníctva v strednej umeleckej škole (SUŠ) v odboroch propagačné výtvarníctvo, grafická úprava tlačív a tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Zavedením týchto študijných odborov získala škola celoslovenskú pôsobnosť.

Dňa 1. 7. 2001 bola Krajským úradom v Prešove zriadená Združená stredná umelecká škola, ktorá vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Strednej umeleckej školy. Tým bola vlastne zavŕšená legislatívna prestavba školy.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania bol škole vydaný dodatok k zriaďovacej listine, na základe ktorého sa škola od 1. 9. 2008 premenovala na Strednú odbornú školu na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove.

Vzhľadom na typ a zameranie školy, škola podala žiadosť a od 1. 1. 2009 je premenovaná na Strednú umeleckú školu.

V súčasnosti sa na škole vyučujú iba štvorročné študijné odbory umelecko - remeselného zamerania, ako sú napríklad propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, reklamná tvorba a grafický a priestorový dizajn. Absolventi týchto odborov získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské vzdelanie (maturitu) a väčšina z nich pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Postupne sú podľa záujmu zo strany verejnosti zavádzané do siete školy nové študijné odbory umeleckého zamerania. Informácie o nových odboroch sú zverejňované na stránke školy.