• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 18 september 2019 07:17

OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU ŠKOLY

Napísal(a) NČ

Mílí rodičia, študenti, spolupracujúce inštitúcie.

Podľa § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 stáva ŠKOLOU UMELECKÉHO PRIEMYSLU, a to podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.

Vzhľadom na uvedené Vám oznamujeme, že Stredná umelecká škola mení od 1. septembra 2019 svoj názov na:


ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU>>> Sídlo školy, IČO aj DIČ zostávajú NEZMENENÉ.