• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Link na elektronickú verziu časopisu - "KAM PO STREDNEJ"
Dňa 15.10.2019 sme sa zúčastnili spolu s členmi žiackej rady mládežníckej konferencie pod názvom "Ochutnávka dobrovoľníctva" v Literárnej kaviarni Viola v Prešove. Cieľom konferencie bolo formou viacgeneračného dialógu poskytnúť informácie o dobrovoľníctve a občianskej angažovanosti. Žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy mladých dobrovoľníkov i skúsenejších zástupcov z dobrovoľníckych centier a občianskych združení, ktorí sa vo svojom čase venujú nezištnej práci a pomoci iným ľuďom bez nároku na nejakú odmenu, či finančné ohodnotenie. Dúfame, že ich táto panelová diskusia oslovila a určitým spôsobom ovplyvnila ich pohľad na pomoc okrajovým skupinám, starým ľuďom alebo vnímaniu dopadu nášho správania na životné prostredie. Mgr.…
Naše poďakovanie patrí zamestnancom Caraffky, ktorí nám dňa 27.09.2019 odprezentovali historické udalosti dávnych dôb, ako aj aktuálnu výstavu Paulíny Halasovej pod názvom CHILL OUT. PaedDr. Valičková

Triedny aktív

Napísal(a)
Vážení rodičia, dňa 10.10.2019 sa o 16:00 uskutoční triedny aktív v domovských triedach Vašich detí. V časoch od 17:30 - 18:00 hod. - individuálne konzultácie pre rodičov s pedagógmi. Mgr. PLOČICOVÁ, ZRŠ pre OV
Dňa 26.9.2019 naši žiaci Sebastián Kvašňák IV.B, Matej Mindek III.B, Juraj Vančík III.A, Marek Šín II.B fotograficky dokumentovali galavečer „Prešov číta rád 2019“. Ich fotografie zaujali redaktora Korzára M. Franka, a ten im umožnil prezentovať svoje umenie na stránkach Korzára - VIACTU. Fotografia MAREKA ŠÍNA bola dňa 1.10.2019 vydaná na titulnej strane Korzára a rovnako v článku (na strane 8), ktorý nesie názov "Keď sa stretnú vodič SAD, Ukrajinka a Supermama - knižničný festival Prešov číta rád 2019" Ďakujeme a blahoželáme. Mgr. Linda Pločicová, ZRŠ pre OV
Mílí rodičia, študenti, spolupracujúce inštitúcie. Podľa § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 stáva ŠKOLOU UMELECKÉHO PRIEMYSLU, a to podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Vzhľadom na uvedené Vám oznamujeme, že Stredná umelecká škola mení od 1. septembra 2019 svoj názov na:ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU >>> Sídlo školy, IČO aj DIČ zostávajú NEZMENENÉ.
Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili už tradične v priestoroch kinosály CINEMAXu. Po tónoch štátnej hymny sa všetkým prítomným žiakom a pedagógom prihovorila pani riaditeľka, Ing. K. Pindešová. Vrelo privítala žiakov 1. ročníka a popriala im, aby sa im darilo v našej škole a maturantov „upozornila“ na perný školský rok pre nich. Zároveň privítala a predstavila nové panie zástupkyne, pani PaedDr. R. Eštvanovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole ako zástupkyňa pre všeobecné predmety a pani Mgr. L. Pločicovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole v pozícii zástupkyne pre odborné predmety. Na záver popriala všetkým príjemný kultúrny zážitok z filmového…
Strana 8 z 8