• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Správu o projekte ERASMUS si môžete prečítať v prílohe alebo na tomto LINKU. 
Už názov predmetu APLIKOVANÁ EKONOMIKA na mnohých našich štvrtákov v septembri pôsobil dosť deprimujúco. Obávali sa, že ich zavalíme poučkami a náročnými ekonomickými výpočtami. Ale my sme sa rozhodli ponúknuť im iné možnosti. Predstavujeme im mnohé zaujímavé projekty, ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosti, ako sa realizovať v podnikateľskom sektore, či len nájsť odpoveď na jednoduchú otázku: Čo budem robiť po maturite? Jednou z potenciálnych možností je aj realizácia vlastného nápadu. Niekedy je tento nápad dosť kostrbatý a maturant je na pochybách, či môže v dravom konkurenčnom prostredí obstáť. Najmä, ak nededil po bohatom strýkovi. Jednou z možností, ako dostať nápad…
Dňa 15.10.2019 v priestoroch školskej galérie ŠUP na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove, v rámci projektu „Erasmus + (We are different We are similar)“ prebehlo otvorenie výstavy pod názvom „Kód pre ľudskosť“. Vystavené práce sa dotýkali problematiky Kyberšikana. Do tejto medzinárodnej výstavy svojimi výtvarnými artefaktmi prispeli žiaci zo Slovenska, Talianska, Španielska a Švédska. Odborná porota v zložení Mgr.art. Darina Varchoľová, Mgr.art. V. Seman, Mgr. P. Mikolaj a PaedDr. M. Valičková vyhlásili najlepšiu výhernú výtvarnú prácu. Cenu poroty získala žiačka Henrieta Džamová III.A PRO. Srdečne blahoželáme. PaedDr. M. Valičková FOTOGALÉRIA
Oznamovanie protispoločenskej činnosti Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór PSK. Oznámenie je možné…
Dňa 21.10. 2019 sme si pripomenuli medzinárodný DEŇ JABLKA. Deň jablka (Apple Day), známy aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk, si pripomíname každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podľa organizátorov​ Dní jabĺk je​ jeho hlavným obsahom oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti…
Čarovná jeseň bránu farbám otvára a my máme jedinečnú šancu skúsiť zastaviť čas a pretlmočiť túto krásu prírody do našich interiérov. Príroda nám ponúka neopísateľné farebné čaro v tomto ročnom období a my sme sa ho pokúsili preniesť do priestorov našej školy. Žiaci pracovali v krúžku EKO ART s rôznymi prírodninami a výsledok ich snaženia Vám ponúkajú vo fotografiách.Žiaci krúžku EKO ART, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Feketeovej
Link na elektronickú verziu časopisu - "KAM PO STREDNEJ"
Dňa 15.10.2019 sme sa zúčastnili spolu s členmi žiackej rady mládežníckej konferencie pod názvom "Ochutnávka dobrovoľníctva" v Literárnej kaviarni Viola v Prešove. Cieľom konferencie bolo formou viacgeneračného dialógu poskytnúť informácie o dobrovoľníctve a občianskej angažovanosti. Žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy mladých dobrovoľníkov i skúsenejších zástupcov z dobrovoľníckych centier a občianskych združení, ktorí sa vo svojom čase venujú nezištnej práci a pomoci iným ľuďom bez nároku na nejakú odmenu, či finančné ohodnotenie. Dúfame, že ich táto panelová diskusia oslovila a určitým spôsobom ovplyvnila ich pohľad na pomoc okrajovým skupinám, starým ľuďom alebo vnímaniu dopadu nášho správania na životné prostredie. Mgr.…
Strana 4 z 5